Faculty Research/Teaching Outcomes

Academic year
Numbers of people
2011-2012
8
2012-2013
6
2013-2014
4
2014-2015
5
2015-2016
8
2016-2017
13
Academic year
Numbers of people
2011-2012
2
2012-2013
4
2013-2014
4
2014-2015
3
2015-2016
1
2016-2017
3
2017-2018
3
Academic year
Numbers of project grants
2014-2015
5
2015-2016
7
2016-2017
10
2017-2018
5
Name
Numbers of Awarded Prize
Chen, Yaw-Chu
8
Chang, Shu-Fei
6
Wu,Yu-Chieh
7
Chang, Kuei-Lun
1